Svenska lekskolan i Kuusankoski

Daghem, Förskola, Privat daghem

Lauttakatu 6 E
45700 Kouvola

Eeva Lavonen
050-567 2969
svenska_lekskolan@elisanet.fi
http://www.svenskalekskolan.fi/